Menu
Zaloguj się
ZOSTAŃ NASZYM STAŁYM KLIENTEM!!! PO ZALOGOWANIU BĘDĄ WIDOCZNE CENY I DOSTĘPNOŚĆ TOWARU
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

sklep.batis.pl

 

Sklep Internetowy sklep.batis.pl prowadzony jest pod adresem www.sklep.batis.pl przez: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „BATIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 12, 97-400 Bełchatów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy-KRS pod numerem pod numerem KRS 0000043892, NIP 7691459873, REGON 590457863, kapitał zakładowy w wysokości 184 000 zł.

 

§ 1 Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2. Sprzedawca – Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „BATIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 12, 97-400 Bełchatów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy-KRS pod numerem pod numerem KRS 0000043892, NIP 7691459873, REGON 590457863, kapitał zakładowy w wysokości 184 000 zł.

 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.sklep.batis.pl.

 6. Umowa zawarta na odległość (zwana również Umową Sprzedaży) - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie.

 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 

§ 2 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i nie jest wymagana do złożenia Zamówienia, w tym do zwarcia Umów Sprzedaży. Rejestracja umożliwia jednak zarejestrowanym użytkownikom dostęp do dodatkowej funkcjonalności niedostępnych dla użytkowników niezalogowanych.

 2. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych identyfikacyjnych: imię, nazwisko, dane adresowe, e-mail oraz numeru telefonu.

 3. Założenie Konta w sklepie jest darmowe.

 4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres 97-400 Bełchatowie, ul. Przemysłowej 12.

 

§ 3. Realizacja zamówienia

 1. Klient może składać Zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.batis.pl.

 2. W sklepie oferowane są wyłącznie Produkty pochodzące z legalnego źródła, oryginalne i posiadające gwarancję jakości producenta.

 3. Wszystkie oferowane na stronach Sklepu Produkty przeznaczone są do montażu w warsztatach specjalistycznych.

 4. Klient składa Zamówienie, po zalogowaniu się do Sklepu bądź wskazując na Produkt  za pomocą opcji "DO KOSZYKA". Następnie Klient zobowiązany jest wybrać sposób dostawy oraz sposób płatności i kliknąć opcję „ZAMAWIAM”. W kolejnym etapie składania Zamówienia Klient wypełnia swoje dane identyfikacyjne i zobowiązany jest kliknąć opcję „PODSUMOWANIE”. Po wybraniu powyższej opcji powinna pojawić się strona z podsumowaniem Zamówienia, a Klient zobowiązany jest do kliknięcia opcji „POTWIERDZAM ZAKUP”.

 5. Wszystkie złożone w sklepie Zamówienia potwierdzane są za pomocą poczty elektronicznej.

 6. Klient składając Zamówienie, akceptuje w całości Regulamin Sklepu.

 7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie Zamówienia w Sklepie, która potwierdza wszystkie istotne elementy Zamówienia i jego przyjęcia do realizacji oraz stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 8. Zamówienia realizujemy w okresie od 1 do 10 dni roboczych. Okres ten nie obejmuje czasu dostawy.

 9. Do każdej przesyłki Sklep dołącza dowód sprzedaży – paragon fiskalny lub fakturę. W przypadku, gdy Klient żąda wystawienia faktury zobowiązany jest do wpisania danych do jej wystawienia.

 10. Istnieje możliwość osobistego odbioru zamówionych Produktów, bez ponoszenia dodatkowych kosztów wysyłki, ale odbiór musi zostać uzgodniony wcześniej telefonicznie lub za pośrednictwem e-maila.

 

§ 4. Ceny

 1. Wszystkie podane na stronie Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).

 2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana na stronie Sklepu w chwili składania Zamówienia przez Zamawiającego.

 3. Całkowita wartość Zamówienia ustalana jest na stronie Sklepu w podsumowaniu Zamówienia.

 

§ 5. Forma płatności, Czas i koszt dostawy, Czas realizacji zamówienia

 1. Formy płatności dostępne są pod linkiem http://www.sklep.batis.pl/pl/i/Formy-platnosci/10, Czas i koszty dostawy dostępne są pod linkiem http://www.sklep.batis.pl/Czas-i-koszty-dostawy, Czas realizacji Zamówienia dostępny jest pod linkiem http://www.sklep.batis.pl/pl/i/Czas-realizacji-zamowienia/5

 2. Zamówiony Produkt dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej "DPD" lub Poczty Polskiej.

 

§ 6. Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności Produktu z umową).

 1. Klient zgłasza Sprzedawcy fakt wykrycia wad lub innych uszkodzeń pisemnie na adres: 97-400 Bełchatowie, ul. Przemysłowej 12 z dopiskiem reklamacja lub e-mailem na adres sklep.internetowy@batis.pl wpisując w tytule reklamacja.

 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego Produktu (kopia faktury, paragonu).

 3. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do zgłoszenia reklamacyjnego w ciągu 14 dni od jego otrzymania. W przypadku uznania reklamacji Produkt wadliwy zostanie wymieniony na Produkt pełnowartościowy i wysłany ponownie na koszt  Sprzedawcy w ciągu 30 dni roboczych licząc od dnia otrzymania przesyłki ze zwróconym Produktem. Jeżeli wymiana nie będzie możliwa Sprzedawca zwróci należność za reklamowany Produkt. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami prawnymi.

 4. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe z winy Klienta.

 5. Koszt nadania przesyłki ze zwrotem reklamowanego Produktu ponosi Klient (koszt odesłania).

 6. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek ze zwrotem Produktu za pobraniem.

 7. Pieniądze za zwrócony Produkt zostaną przekazane na wskazany przez Klienta rachunek bankowy w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. Nie podlegają zwrotowi poniesione przez Klienta koszty dostawy i odesłania.

 

§ 7. Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy (zwrot Produktu)

 1. Konsument, który zwarł Umowę Sprzedaży na odległość może w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów, o których mowa w pkt 5,przy czym termin ten biegnie od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od dnia objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części.

 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktu, Konsument powinien w terminie wskazanym w pkt. 1, złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu kierując je na adres Sprzedawcy: 97-400 Bełchatowie, ul. Przemysłowej 12, z dopiskiem "Odstąpienie od umowy", albo przesłać faksem lub pocztą elektroniczną na
  e-mail: sklep.internetowy@batis.pl.

 3. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktu na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, Umowa Sprzedaży uważana jest za niezawartą.

 4. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Produktem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 5. Możliwe koszty związane z odstąpieniem od Umowy Sprzedaży, które obowiązany jest ponieść Konsument:

  1. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny na w Sklepie Internetowym sklep.batis.pl, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  2. Konsument ponosi bezpośredni koszt zwrotu Produktu.

 6. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu na adres Sprzedawcy: 97-400 Bełchatowie, ul. Przemysłowa 12 przed upływem tego terminu.

 7. Zwracany Produkt winien być starannie zapakowany, zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie transportu.

 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

§ 8. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe gromadzone są przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) w zakresie  niezbędnym do realizacji Umowy Sprzedaży.

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek nie podanie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić realizację Zamówienia.

 3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

 4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu mogą być:

 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

 1. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.

 

§ 9. Warunki gwarancji

 1. Produkty sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Produktu bądź dystrybutora. Sklep nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Produkty.

 2. W przypadku Produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować nieprawidłowości dostarczonego Produktu korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji, w tym wypadku Klient reklamuje Produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji) a Sklep jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sklepu.

 

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Obecność Produktu na stronach Sklepu nie oznacza dostępności Produktu i możliwości realizacji Zamówienia.

 2. W przypadku brak Produktu lub niemożliwości jego wysłania Sprzedawca uprawniony jest do odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży. W takim przypadku Sprzedawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, z jednoczesnym podaniem przyczyn odstąpienia, oraz do zwrotu ceny, w przypadku jej uiszczenia przez Klienta.

 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

 4. Sklep informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur regulowane są przez odrębne przepisy (np. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz.U.2001.4.25 ze zm.)

 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 6. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub 10

 2. Mozilla Firefox w wersji 34.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,

 3. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli

 4. w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia …………..

 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.sklep.batis.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat [Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „BATIS” Sp. z o.o. Odstąpienie od umowy, ul. Przemysłowej 12, 97-400 Bełchatów]

- Ja/My(*)niniejszym informuję/informujemy(*)o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)umowy dostawy następujących rzeczy(*)umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*)Niepotrzebne skreślić.

Kontakt Z Nami:

600-388-173

531-458-417

sklep.internetowy@batis.pl

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

W GODZ. 8-16

Producenci
Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl